Assabikoon กลุ่มชนแนวหน้า

Just another WordPress.com weblog

วิเคราะห์หลักฐานเรื่อง การกินเลี้ยงบ้านผู้ตาย กรกฎาคม 29, 2009

A photo of of a delicious looking Tom Yum Talay, you can see prawns, squid, mushrooms, onions, tomatoes, chilies and of course the soup itself.

วิเคราะห์หลักฐานเรื่อง การกินเลี้ยงบ้านผู้ตาย

โดย อ.ปราโมทย์ ศรีอุทัย

วิเคราะห์หลักฐานเรื่อง การกินเลี้ยงบ้านผู้ตาย

ปัญหาเรื่องบ้านผู้ตายเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหาร  เพื่อส่งผลบุญให้แก่ผู้ตาย ซึ่งชาวบ้านทั่วๆไปจะเรียกกันว่า  ทำบุญบ้านคนตาย, — [ทั้งๆที่ตามทัศนะของนักวิชาการทั้ง 4  มัษฮับเห็นพ้องกันว่า เรื่องนี้ ผู้กระทำจะไม่ได้รับผลบุญดังความเข้าใจ แต่เป็นเรื่องของ “บาป” เพราะเป็นอุตริกรรม (บิดอะฮ์) ที่น่ารังเกียจและไม่สมควรกระทำ ดังจะได้อธิบายรายละเอียดต่อไป] – นั้น เป็นปัญหาขัดแย้งที่แพร่หลายมากในปัจจุบัน,   โดยเฉพาะในประเทศไทยทั้งภาคกลางและภาคใต้ จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชาวบ้านที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนา   แต่มีความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นสืบต่อกันมาว่า  การเลี้ยงอาหารให้ญาติพี่น้องที่ตายไปเป็นเรื่องที่อนุญาตให้ทำได้,    และผู้ตาย ก็จะได้รับผลบุญ (ตามความเข้าใจของตน) จากการเลี้ยงอาหารให้นั้น …

แน่นอน !  เมื่อมีผู้คัดค้านว่า   การเลี้ยงอาหารบ้านผู้ตายทำไม่ได้  เพราะไม่มีหลักฐาน,   (หรือบางคนกล่าวคำหนักถึงขั้นประณามว่า เป็นบิดอะฮ์ เฎาะลาละฮ์)  จึงสร้างความไม่พอใจแก่ชาวบ้านที่นิยมกระทำสิ่งนี้อยู่  จนเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเองในหมู่บ้าน  หรือถึงขั้นแยกมัสญิดกันก็มีหลายแห่งเพราะเรื่องนี้ …

ยิ่งกว่านั้น   ปรากฏว่ามีผู้รู้บางท่าน —  ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูในยุคเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้ หรือนักเรียนที่เรียนจบมาจากต่างประเทศ,  โดยเฉพาะ จากประเทศอียิปต์ในปัจจุบันบางท่าน — ซึ่งมักจะพูดอยู่เสมอว่า  ตนเอง เป็นเพียง  “มุก็อลลิด”  (คือผู้ที่ยอมรับเอาทัศนะของ  “มุจญตะฮิด”  มาปฏิบัติโดยไม่จำเป็นต้องรู้หลักฐาน) …  และเป็นนัก  “ทัศนะนิยม”  คือ เชื่อถือในทัศนะของนักวิชาการมัษฮับใดมัษฮับหนึ่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งตามปกติ จะไม่ยอมออกนอกลู่นอกทางของมัษฮับที่ตนเองสังกัดอยู่ง่ายๆ …

แต่ .. ในเรื่องของการเลี้ยงอาหารบ้านผู้ตายนี้   (more…)

Advertisements